Lào Cai 26° - 28°
Sở Tư pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa tỉnh Lào Cai

Sở Tư pháp tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa tỉnh Lào Cai

 

Thực hiện chỉ đạo tại Văn bản số 891/UBND-TH ngày 07/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung để đề xuất tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết công việc phát sinh lần thứ 2 năm 2023 (Kỳ họp thứ 12), Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa tỉnh Lào Cai thay thế Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 18/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND).

Căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Điều 50 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-STP ngày 06/4/2023 thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định đối với dự thảo nêu trên do Giám đốc Sở Tư pháp là chủ tịch Hội đồng; Các thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở: Tài chính; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông, vận tải – Xây dựng; Công thương; Du lịch. Ngày 10/4/2023, Hội đồng tư vấn thẩm định đã họp và thực hiện thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết quy định một số mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa tỉnh Lào Cai.

Tại Hội thảo Hội đồng tư vấn thẩm định đã  tập trung, có ý kiến thẩm định đối với các mức chi đảm bảo phù hợp với Thông tư số 09/2023/TT-BTC và tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách tại địa phương. Sau khi thảo luận, Hội đồng tư vấn thẩm định nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết và thống nhất các nội dung, mức chi cụ thể với công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật như sau:

02 Nhóm nội dung, mức chi không thay đổi giữ nguyên quy định tại Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND.

05 Nhóm nội dung đề xuất tăng nội dung, mức chi so với Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND. Đối với nội dung này đề xuất tăng mức chi cho cấp tỉnh theo từng nội dung, các mức trong nhóm nội dung này bằng 70% đến 100% mức của Thông tư số 09/2023/TT-BTC, cấp huyện bằng khoảng 80%, cấp xã bằng khoảng 60% so với mức chi của cấp tỉnh đảm bảo tương xứng với tính chất công việc, hoạt động và điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách của từng cấp.

01 nội dung bỏ. Lý do: tại Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND có quy định trên cơ sở căn cứ quy định tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP (hết hiệu lực tư 01/4/2023 do Thông tư số 09/2023/TT-BTC thay thế), tuy nhiên tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC không quy định đối với nội dung chi này.

04 Nội dung, mức chi mới bổ sung do mới được quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC (Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND và Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP không có). (Đối với nội dung này đề xuất tăng mức chi cho cấp tỉnh bằng 70%, 80% mức của Thông tư số 09/2023/TT-BTC, cấp huyện bằng khoảng 80%, cấp xã bằng khoảng 60% so với mức chi của cấp tỉnh đảm bảo tương xứng với tính chất công việc, hoạt động và điều kiện thực tế, khả năng cân đối ngân sách của từng cấp).

Mỹ Hạnh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 653
  • Tất cả: 1,371,001
Đăng nhập