Lào Cai 26° - 27°
Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai

Ngày 12/4/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ ký kết các Chương trình phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, đây là các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 635/CTPH-UBDT-BTP ngày 25/4/2022 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư pháp về phối hợp công tác giai đoạn 2022 – 2026; Quy chế số 01/QC-PH ngày 06/02/2023 của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai về ban hành Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026; Quyết định số 1432/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy chế phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025.

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các phòng của các cơ quan, đơn vị triển khai nội dung chương trình.Tại buổi lễ các đơn vị đã ký kết 03 nội dung Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai với Sở Tư pháp thực hiện công tác văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2023-2026. Chương trình phối hợp triển khai công tác giữa Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 -2025.  Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2026. Phát biểu tại lễ ký kết ông Dương Đức Toàn Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lào Cai đã nhấn mạnh vai trò, sự quan trọng của hoạt động phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2023-2026.

  Việc ký kết các chương trình góp phần phát huy vai trò trách nhiệm của các đơn vị trong việc tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp thực hiện phản biện đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cùng cấp. Đồng thời tăng cường hoạt động phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với cơ quan Tư pháp các cấp trong công tác tham gia xây dựng chính quyền, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở;  chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025; các nhiệm vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Triển khai có hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân tộc. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 652
  • Tất cả: 1,371,000
Đăng nhập