Lào Cai 23° - 24°
Phòng Văn bản quy phạm pháp luật

 

PHÒNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Trưởng phòng:

Đặng Thị Thoa

ĐT: 02143.822.585

Các chuyên viên:

Chu Mỹ Hạnh

Nguyễn Thu Trang

Nguyễn Thị Hương

I. Chức năng của Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Văn bản quy phạm pháp luật là phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Phòng Văn bản quy phạm pháp luật có nhiệm vụ, quyền hạn tham mưu cho Lãnh đạo sở thực hiện các nhiệm vụ tại Điều 2 bản Quy định này và quy định tại Khoản 4, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 22, Khoản 23 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

a) Tham mưu cho Lãnh đạo sở phối hợp với Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 127 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của ủy ban nhân dân tỉnh do cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo;

c) Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

a) Tham mưu cho lãnh đạo sở giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành;

b) Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

c) Giúp lãnh đạo sở tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

d) Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Về công tác pháp chế:

a) Tham mưu cho lãnh đạo sở xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

c) Hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

đ) Xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

4. Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý, duy trì cập nhật văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh vào Cơ sở dữ liệu văn bản Quy phạm pháp luật quốc gia.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở Tư pháp giao. 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 250
  • Trong tuần: 2,276
  • Tất cả: 1,476,888
Đăng nhập